PrivacybeleidPrivacybeleid van ELEMIS.com

Deze website verzamelt persoonsgegevens van de gebruikers.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Elemis Ltd

Unit D Poplar Way East

Cabot Park

Avonmouth

Bristol

BS11 0DD

E-mail van de eigenaar: compliance@elemis.com

Onze EU-vertegenwoordiger: aangezien we geen vestiging in de Europese Unie (" EU ") hebben, hebben we voor de doeleinden van artikel 27 van de AVG een vertegenwoordiger aangesteld in de Republiek Ierland, tot wie u zich kunt richten als u zich bevindt in de EU om eventuele problemen of vragen die u heeft met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze privacyverklaring aan de orde te stellen. Onze EU-vertegenwoordiger is Elemis IRL Limited, gevestigd in Upper Liffey Street 14, Dublin 1, Ierland. U kunt contact opnemen met onze EU-vertegenwoordiger door een e-mail te sturen naar compliance@elemis.com

Soorten verzamelde gegevens

De soorten persoonsgegevens die door deze website of door derden worden verzameld, omvatten: cookies, gebruiksgegevens, voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, wachtwoord, land, gebruikers-ID, factuuradres, leveringsadres, verkooppuntgegevens, verschillende soorten gegevens, unieke apparaat-ID's voor reclame (bijv. Google Advertiser-ID of IDFA); geografische locatie.

Volledige details over elk type verzamelde persoonsgegevens worden verstrekt in de specifieke onderdelen van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die worden weergegeven voorafgaand aan de gegevensverzameling.

Persoonsgegevens kunnen vrij door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het leveren van diensten op deze website onmogelijk maken. In gevallen waarin deze website specifiek vermeldt dat sommige gegevens niet verplicht zijn, staat het gebruikers vrij om deze gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de service.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar.

Elk gebruik van cookies - of andere trackingtools - door deze website of door de eigenaren van externe diensten die door deze website worden gebruikt, heeft als doel de gevraagde dienst aan de gebruiker te leveren, naast de andere doeleinden die in dit document worden beschreven en, indien beschikbaar, in het cookiebeleid.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens van derden die via deze website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld, en bevestigen dat ze de toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Methode en locatie voor gegevensverwerking

Verwerkingsmethodes

De eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en methodes die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de eigenaar kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van deze website (administratie, verkoop, marketing, juridische afdeling, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de eigenaar zijn aangewezen als gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de eigenaar worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De eigenaar kan persoonsgegevens met betrekking tot gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

De gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: sommige wetgevingen stellen de eigenaar in staat om persoonsgegevens te verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking ('opt-out'), zonder dat hij zich hoeft te beroepen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt;

de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen;

de verwerking noodzakelijk is voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de eigenaar onderworpen is;

de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de eigenaar toekomt;

de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die de eigenaar of een derde nastreeft.

In ieder geval helpt de eigenaar graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een contract aan te gaan.

Locatie

De gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de eigenaar en op alle andere locaties, waar de partijen die bij de verwerking betrokken zijn, zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kan de overdracht van de gebruikersgegevens naar een ander dan het eigen land plaatsvinden. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers het onderdeel met details over de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten over de rechtsgrondslag van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de eigenaar genomen heeft om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kan de gebruiker meer informatie krijgen door de relevante onderdelen van dit document te controleren of door navraag te doen bij de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

worden persoonsgegevens, verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd;

worden persoonsgegevens, verzameld voor de legitieme belangen van de eigenaar, bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de eigenaar vinden in de relevante onderdelen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

De eigenaar kan persoonsgegevens voor een langere periode bewaren wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de eigenaar verplicht zijn om persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De verwerkingsdoeleinden

De gegevens over de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn dienst te verlenen, zijn wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn gebruikers of derden) te beschermen, elke kwaadwillige of frauduleuze activiteit op te sporen, alsook het volgende: reclame, analyses, inhoudsweergave van externe platforms, tagbeheer, remarketing en gedragstargeting, hosting- en backend-infrastructuur, behandeling van betalingen, verkeersoptimalisatie en -distributie, heatmapping en sessie-opname, registratie en authenticatie, commentaar op inhoud, interactie met externe sociale netwerken en platforms, locatiegebaseerde interacties, commerciële affiliatie, interactie met live chatplatforms, interactie met ondersteunings- en feedbackplatforms, beheer van ondersteunings- en contactverzoeken, infrastructuurbewaking, spambescherming en contact opnemen met de gebruiker.

Voor specifieke informatie over de persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de gebruiker het onderdeel ‘Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens’ raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Reclame

Met dit type service kunnen gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden in de vorm van banners en andere advertenties op deze website, eventueel op basis van de interesses van de gebruiker.

Dit betekent niet dat alle persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en gebruiksvoorwaarden.

Sommige van de onderstaande diensten kunnen cookies gebruiken om gebruikers te identificeren of gebruiken de techniek van gedragstargeting, d.w.z. het weergeven van advertenties die afgestemd zijn op de interesses en het gedrag van de gebruiker, met inbegrip van wat buiten deze website wordt waargenomen. Raadpleeg het privacybeleid van de relevante diensten voor meer informatie.

Naast elke opt-out die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de gebruiker zich afmelden voor het gebruik van externe cookies door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.


Google AdSense (Google Inc.)

Google AdSense is een advertentieservice van Google Inc. Deze service maakt gebruik van de "Doubleclick" -cookie, die het gebruik van deze website en het gebruikersgedrag met betrekking tot de aangeboden advertenties, producten en services bijhoudt.

Gebruikers kunnen beslissen om alle Doubleclick-cookies uit te schakelen door te klikken op: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising is een advertentieservice van Microsoft Corporation.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.

Criteo (Criteo SA)

Criteo is een advertentieservice van Criteo SA.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Frankrijk - privacybeleid - opt-out (afmelden).

Google Ad Manager (Google Inc.)

Google Ad Manager is een advertentieservice van Google LLC, waarmee de eigenaar reclamecampagnes kan uitvoeren samen met externe advertentienetwerken waarmee de eigenaar, tenzij anders vermeld in dit document, geen directe relatie heeft. Om niet gevolgd te worden door verschillende advertentienetwerken, kunnen gebruikers gebruikmaken van Youronlinechoices. Raadpleeg het partnerbeleid van Google om het gebruik van gegevens door Google te begrijpen.

Deze service maakt gebruik van de "DoubleClick"-cookie, die het gebruik van deze website en het gebruikersgedrag met betrekking tot aangeboden advertenties, producten en diensten bijhoudt.

Gebruikers kunnen beslissen om alle DoubleClick-cookies uit te schakelen door te klikken op: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=en.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

Facebook Audience Network (Facebook, Inc.)

Facebook Audience Network is een advertentieservice van Facebook, Inc. Raadpleeg het gegevensbeleid van Facebook om het gebruik van gegevens door Facebook te begrijpen. Deze website kan gebruikmaken van identificatoren voor mobiele apparaten (met inbegrip van Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies om de Facebook Audience Network-service uit te voeren. Een van de manieren waarop het Audience Network advertenties weergeeft, is door gebruik te maken van de advertentievoorkeuren van de gebruiker. De gebruiker kan dit beheren in de Facebook-advertentie-instellingen. Gebruikers kunnen zich afmelden voor bepaalde Audience Network-doelgroepen via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele telefoons of door de instructies te volgen in andere delen van dit privacybeleid met betrekking tot het Audience Network, indien beschikbaar.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, unieke apparaatidentificatoren voor advertenties (bijv. Google Advertiser-ID of IDFA) en gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).

Analyses

Met de diensten in dit onderdeel kan de eigenaar het webverkeer volgen en analyseren, en deze gegevens gebruiken om het gebruikersgedrag te volgen.

Google Ads-conversietracking (Google Inc.)

Google Ads-conversietracking is een analyseservice van Google Inc., die gegevens uit het Google Ads-advertentienetwerk koppelt aan acties die op deze website worden uitgevoerd.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website te volgen en te onderzoeken, activiteitsrapporten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en personaliseren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).

Advertentieweergave-uitbreiding voor Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics op deze website kan gebruikmaken van Google’s op interesses gebaseerde advertenties, doelgroepgegevens van derden en informatie van de DoubleClick-cookie om de analyse uit te breiden met demografische gegevens, interesses en interactiegegevens van advertenties.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).

Facebook Ads-conversietracking (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)

Facebook Ads-conversietracking (Facebook pixel) is een analyseservice van Facebook, Inc., die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk verbindt met acties die op deze website worden uitgevoerd. Facebook pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Gebruikers-ID-extensie voor Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics op deze website maakt gebruik van een functie genaamd 'User ID' (gebruikers-ID). Deze opzet maakt het mogelijk om gebruikers nauwkeurig te volgen door een gebruiker te associëren met dezelfde ID over verschillende sessies en apparaten. Hij is zo opgezet dat Google niet in staat is om een individu persoonlijk te identificeren of een bepaald apparaat permanent te identificeren.

De gebruikers-ID-extensie maakt het mogelijk om Google Analytics-gegevens te koppelen aan andere gegevens over de gebruiker die door deze website worden verzameld.

Met de onderstaande opt-out-link kunt u zich alleen afmelden voor het apparaat waarop u zich bevindt, maar niet voor tracking die onafhankelijk door de eigenaar wordt uitgevoerd. Neem contact op met de eigenaar via het e-mailadres in dit privacybeleid om ook bezwaar te maken tegen de bovengenoemde tracking.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.

Commerciële affiliatie

Met dit type service kan deze website advertenties weergeven voor producten of diensten van derden. Advertenties kunnen worden weergegeven als advertentielinks of als banners met behulp van verschillende soorten afbeeldingen.

Klikken op het pictogram of de banner die op de applicatie zijn geplaatst, worden gevolgd door de onderstaande externe diensten en gedeeld met deze website.

Raadpleeg het privacybeleid van elke service voor details over welke gegevens worden verzameld.

LinkShare (Rakuten Marketing LLC)

LinkShare is een commerciële affiliatieservice van Rakuten Marketing LLC.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.

Contact opnemen met de gebruiker

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)

Door zich te registreren voor de mailinglijst of de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt bij deze website of na een aankoop.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, land, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, geslacht en achternaam.

Inhoudsopmerkingen

Met diensten voor inhoudsopmerkingen kunnen gebruikers opmerkingen over de inhoud van deze website geven en publiceren.

Afhankelijk van de instellingen die door de eigenaar zijn gekozen, kunnen gebruikers ook anonieme opmerkingen achterlaten. Als de gebruiker een e-mailadres als persoonsgegeven heeft verstrekt, kan dit worden gebruikt om meldingen over opmerkingen over dezelfde inhoud te verzenden. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen.

Als een externe service voor inhoudsopmerkingen is geïnstalleerd, kan deze nog steeds gegevens over het webverkeer verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze service voor inhoudsopmerkingen niet gebruiken.


Facebook Comments (Facebook, Inc.)

Facebook Comments is een service voor inhoudsopmerkingen van Facebook, Inc., waarmee gebruikers opmerkingen kunnen geven en delen op het Facebook-platform.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Inhoudsweergave van externe platforms

Met dit type service kunt u de inhoud die op externe platforms wordt gehost rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website bekijken en ermee communiceren.

Dit type service kan nog steeds gegevens over het webverkeer verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze niet gebruiken.

Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen van Google Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.

Fonts.com Web Fonts (Monotype Imaging Holdings Inc.)

Fonts.com Web Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen van Monotype Imaging Holdings Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram is een beeldvisualisatiedienst van Instagram, Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


MyFonts (MyFonts Inc.)

MyFonts is een visualisatieservice voor lettertypen van MyFonts Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps is een kaartweergavedienst van Google Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Adobe Fonts (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen van Adobe Systems Incorporated, waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een visualisatiedienst voor video-inhoud van Vimeo, LLC, waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube is een visualisatiedienst voor video-inhoud van Google Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Het afhandelen van betalingen

Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze website betalingen via creditcard, bankoverschrijving of andere middelen verwerken. Om meer veiligheid te garanderen, deelt deze website alleen de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële tussenpersonen die de transactie afhandelen.

Sommige van deze services kunnen ook het verzenden van tijdsgebonden berichten aan de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails met facturen of meldingen over de betaling.


Apple Pay (Apple Inc.)

Apple Pay is een betalingsdienst van Apple Inc., waarmee gebruikers via hun mobiele telefoon kunnen betalen.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Braintree (PayPal Inc.)

Braintree is een betalingsdienst van Braintree, een dochteronderneming van PayPal, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.


PayPal (PayPal Inc.)

PayPal is een betalingsdienst van PayPal Inc., waarmee gebruikers online kunnen betalen.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.


Heatmapping en sessie-opname

Heatmapping-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina weer te geven waar gebruikers het vaakst met de muis bewegen of klikken. Dit laat zien waar de interessepunten zijn. Deze diensten maken het mogelijk om het webverkeer te volgen en analyseren, en het gebruikersgedrag bij te houden.

Sommige van deze diensten kunnen sessies opnemen en beschikbaar stellen voor latere visuele weergave.

Crazy Egg (Crazyegg)

Crazy Egg is een heatmapping-service van Crazy Egg, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Inspectlet (Inspectlet Inc.)

Inspectlet is een sessie-opname- en heatmapping-service van Inspectlet Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Smartlook (Smartsupp.com, s.r.o.)

Smartlook is een sessie-opname- en heatmapping-service van Smartsupp.com, s.r.o.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Tsjechië - privacybeleid.


Hosting- en backend-infrastructuur

Dit type service heeft als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze website kan worden uitgevoerd en verspreid, en het bieden van een kant-en-klare infrastructuur voor het uitvoeren van specifieke functies of delen van deze website. Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen.


Algolia (Algolia SAS)

Algolia is een hosting- en backend-service van Algolia SAS.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Frankrijk - privacybeleid.


Infrastructuurbewaking

Met dit type service kan deze website het gebruik en gedrag van de onderdelen ervan opvolgen zodat de prestaties, de werking, het onderhoud en het oplossen van problemen kunnen worden verbeterd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden uitgevoerd, met als functie het filteren van de activiteiten van deze website.


New Relic (New Relic)

New Relic is een bewakingsdienst van New Relic Inc.

Door de manier waarop New Relic is geïntegreerd, wordt al het verkeer van deze website gefilterd, d.w.z. de communicatie tussen de applicatie en de browser of het apparaat van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens op deze website worden verzameld.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom is een bewakingsdienst van Pingdom AB.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zweden - privacybeleid.


Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Dit type service maakt vanaf de pagina's van deze website rechtstreekse interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms.

De interactie en informatie verkregen via deze website zijn altijd onderworpen aan de privacyinstellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk.

Dit type service kan nog steeds gegevens over het webverkeer verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze niet gebruiken.

Het wordt aangeraden om uit te loggen bij de respectievelijke diensten om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens op deze website niet terug gekoppeld worden aan het gebruikersprofiel.


Facebook 'Vind ik leuk'-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De 'Vind ik leuk'-knop en sociale widgets van Facebook zijn diensten die interactie met het Facebook-netwerk van Facebook, Inc. mogelijk maken.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Pinterest-'Pin it'-knop en sociale widgets (Pinterest)

De Pinterest-'Pin it'-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het Pinterest-platform van Pinterest Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


ShareThis (Sharethis Inc.)

ShareThis is een service van ShareThis Inc., die een widget weergeeft die interactie met sociale netwerken en externe platforms mogelijk maakt, evenals het delen van de inhoud van deze website.

Afhankelijk van de configuratie kan deze service externe widgets weergeven, zoals de beheerders van sociale netwerken waar interacties worden gedeeld. In dit geval worden ook de derden die de widget leveren, geïnformeerd over interacties en gebruiksgegevens op de pagina's waarop deze service is geïnstalleerd.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Twitter Tweet-knop en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De Twitter Tweet-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het sociale Twitter-netwerk van Twitter, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


YouTube-knop en sociale widgets (Google Inc.)

De YouTube-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie met het YouTube-sociale netwerk van Google Inc. mogelijk maken.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Interactie met live chatplatforms

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met externe live chatplatforms, zodat ze contact kunnen opnemen met deze dienst en deze ook contact met hen kan opnemen.

Is een van deze diensten geïnstalleerd, dan kan die dienst browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden geregistreerd.

Zopim Widget (Zopim Technologies Pte Ltd)

De Zopim Widget is een service voor interactie met het Zopim-live chatplatform van Zopim Technologies Pte Ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Singapore - privacybeleid.


Interactie met ondersteunings- en feedbackplatforms

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met externe ondersteunings- en feedbackplatforms.

Is een van deze diensten geïnstalleerd, dan kan die dienst browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Zendesk Widget (Zendesk)

De Zendesk Widget is een service voor interactie met het Zendesk-ondersteunings- en feedbackplatform van Zendesk Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Locatiegebonden interacties

Geografische locatie (deze website).

Deze website kan locatiegegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en delen om locatiegebonden diensten te bieden.

De meeste browsers en apparaten bieden standaard tools om deze functie uit te schakelen. Als expliciete toestemming is gegeven, kunnen de locatiegegevens van de gebruiker door deze website worden gevolgd.

Verwerkte persoonsgegevens: geografische locatie.

Beheer van ondersteunings- en contactverzoeken

Met dit type dienst kan deze website ondersteunings- en contactverzoeken beheren die worden ontvangen via e-mail of op andere manieren, zoals via het contactformulier.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de informatie die de gebruiker in de berichten verstrekt en van het gebruikte communicatiemiddel (bijv. e-mailadres).

Zendesk (Zendesk)

Zendesk is een service voor het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken van Zendesk Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Registratie en authenticatie

Door zich te registreren of te authenticeren, laten gebruikers deze website toe om hen te identificeren en hun toegang te geven tot specifieke diensten.

Afhankelijk van wat hierna wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft deze website voor registratie- of identificatiedoeleinden toegang tot bepaalde gegevens, die door deze externe diensten zijn opgeslagen.

Directe registratie (deze website)

De gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de persoonsgegevens rechtstreeks aan deze website te verstrekken.

Verwerkte persoonsgegevens: factuuradres, land, verkooppuntgegevens, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, geslacht, familienaam, wachtwoord, telefoonnummer, leveringsadres, gebruikers-ID, verschillende soorten gegevens.

Remarketing en gedragstargeting

Dit type service stelt deze website en zijn partners in staat informatie te geven over advertenties, deze te optimaliseren en weer te geven op basis van het eerdere gebruik van deze website door de gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door het bijhouden van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies. De informatie wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragsgerichte activiteit beheren.

Naast elke opt-out die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de gebruiker zich afmelden voor het gebruik van externe cookies door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Remarketing met Google Analytics (Google LLC)

Remarketing met Google Analytics is een service voor remarketing en gedragstargeting van Google LLC, die de trackingactiviteit van Google Analytics en zijn cookies koppelt aan het Google Ads-advertentienetwerk en de Doubleclick-cookie.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting is een service voor remarketing en gedragstargeting van Criteo SA., die de activiteiten op deze website koppelt aan het Criteo-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Frankrijk - privacybeleid - opt-out (afmelden).


Google Ad Manager Audience Extension (Google LLC)

Google Ad Manager Audience Extension is een service voor remarketing en gedragstargeting van Google LLC, die de bezoekers van deze website volgt en geselecteerde advertentiepartners in staat stelt om gerichte advertenties op het internet aan hen weer te geven.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads Remarketing is een service voor remarketing en gedragstargeting van Google LLC, die de activiteit op deze website koppelt aan het Google Ads-advertentienetwerk en de DoubleClick-cookie. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google voor het personaliseren van advertenties door naar de advertentie-instellingen van Google te gaan.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een service voor remarketing en gedragstargeting van Facebook, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Facebook-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, e-mailadres.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).


Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een service voor remarketing en gedragstargeting van Facebook, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Facebook-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).


Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing is een service voor remarketing en gedragstargeting van Twitter, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Twitter-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.)

Twitter Tailored Audiences is een service voor remarketing en gedragstargeting van Twitter, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Twitter-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, e-mailadres.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Spambeveiliging

Dit type service analyseert het verkeer van deze website, dat persoonsgegevens van gebruikers kan bevatten, met als doel deze te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die als spam worden herkend.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA is een spambeveiligingsdienst van Google Inc.

Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten


Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps is een kaartweergavedienst van Google Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Adobe Fonts (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Fonts is een visualisatieservice voor lettertypen van Adobe Systems Incorporated, waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Vimeo video (Vimeo, LLC)

Vimeo is een visualisatiedienst voor video-inhoud van Vimeo, LLC, waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


YouTube video widget (Google Inc.)

YouTube is een visualisatiedienst voor video-inhoud van Google Inc., waarmee deze website dit soort inhoud op zijn pagina's kan integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Het afhandelen van betalingen

Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze website betalingen via creditcard, bankoverschrijving of andere middelen verwerken. Om meer veiligheid te garanderen, deelt deze website alleen de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële tussenpersonen die de transactie afhandelen.

Sommige van deze services kunnen ook het verzenden van tijdsgebonden berichten aan de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails met facturen of meldingen over de betaling.

Apple Pay (Apple Inc.)

Apple Pay is een betalingsdienst van Apple Inc., waarmee gebruikers via hun mobiele telefoon kunnen betalen.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Braintree (PayPal Inc.)

Braintree is een betalingsdienst van Braintree, een dochteronderneming van PayPal, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal is een betalingsdienst van PayPal Inc., waarmee gebruikers online kunnen betalen.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Heatmapping en sessie-opname

Heatmapping-diensten worden gebruikt om de delen van een pagina weer te geven waar gebruikers het vaakst met de muis bewegen of klikken. Dit laat zien waar de interessepunten zijn. Deze diensten maken het mogelijk om het webverkeer te volgen en analyseren, en het gebruikersgedrag bij te houden.

Sommige van deze diensten kunnen sessies opnemen en beschikbaar stellen voor latere visuele weergave.

Crazy Egg (Crazyegg)

Crazy Egg is een heatmapping-service van Crazy Egg, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Inspectlet (Inspectlet Inc.)

Inspectlet is een sessie-opname- en heatmapping-service van Inspectlet Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Smartlook (Smartsupp.com, s.r.o.)

Smartlook is een sessie-opname- en heatmapping-service van Smartsupp.com, s.r.o.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Tsjechië - privacybeleid.


Hosting- en backend-infrastructuur

Dit type service heeft als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee deze website kan worden uitgevoerd en verspreid, en het bieden van een kant-en-klare infrastructuur voor het uitvoeren van specifieke functies of delen van deze website. Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen.

Algolia (Algolia SAS)

Algolia is een hosting- en backend-service van Algolia SAS.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Frankrijk - privacybeleid.


Infrastructuurbewaking

Met dit type service kan deze website het gebruik en gedrag van de onderdelen ervan opvolgen zodat de prestaties, de werking, het onderhoud en het oplossen van problemen kunnen worden verbeterd.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden uitgevoerd, met als functie het filteren van de activiteiten van deze website.

New Relic (New Relic)

New Relic is een bewakingsdienst van New Relic Inc.

Door de manier waarop New Relic is geïntegreerd, wordt al het verkeer van deze website gefilterd, d.w.z. de communicatie tussen de applicatie en de browser of het apparaat van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens op deze website worden verzameld.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Pingdom (Pingdom AB)

Pingdom is een bewakingsdienst van Pingdom AB.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Zweden - privacybeleid.


Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Dit type service maakt vanaf de pagina's van deze website rechtstreekse interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms.

De interactie en informatie verkregen via deze website zijn altijd onderworpen aan de privacyinstellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk.

Dit type service kan nog steeds gegevens over het webverkeer verzamelen voor de pagina's waarop de service is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers deze niet gebruiken.

Het wordt aangeraden om uit te loggen bij de respectievelijke diensten om ervoor te zorgen dat de verwerkte gegevens op deze website niet terug gekoppeld worden aan het gebruikersprofiel.

Facebook 'Vind ik leuk'-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De 'Vind ik leuk'-knop en sociale widgets van Facebook zijn diensten die interactie met het Facebook-netwerk van Facebook, Inc. mogelijk maken.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Pinterest-'Pin it'-knop en sociale widgets (Pinterest)

De Pinterest-'Pin it'-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het Pinterest-platform van Pinterest Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


ShareThis (Sharethis Inc.)

ShareThis is een service van ShareThis Inc., die een widget weergeeft die interactie met sociale netwerken en externe platforms mogelijk maakt, evenals het delen van de inhoud van deze website.

Afhankelijk van de configuratie kan deze service externe widgets weergeven, zoals de beheerders van sociale netwerken waar interacties worden gedeeld. In dit geval worden ook de derden die de widget leveren, geïnformeerd over interacties en gebruiksgegevens op de pagina's waarop deze service is geïnstalleerd.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Twitter Tweet-knop en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De Twitter Tweet-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie mogelijk maken met het sociale Twitter-netwerk van Twitter, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


YouTube-knop en sociale widgets (Google Inc.)

De YouTube-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie met het YouTube-sociale netwerk van Google Inc. mogelijk maken.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Interactie met live chatplatforms

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met externe live chatplatforms, zodat ze contact kunnen opnemen met deze dienst en deze ook contact met hen kan opnemen.

Is een van deze diensten geïnstalleerd, dan kan die dienst browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden geregistreerd.

Zopim Widget (Zopim Technologies Pte Ltd)

De Zopim Widget is een service voor interactie met het Zopim-live chatplatform van Zopim Technologies Pte Ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Singapore - privacybeleid.


Interactie met ondersteunings- en feedbackplatforms

Met dit type service kunnen gebruikers rechtstreeks vanaf de pagina's van deze website communiceren met externe ondersteunings- en feedbackplatforms.

Is een van deze diensten geïnstalleerd, dan kan die dienst browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers de dienst niet actief gebruiken.

Zendesk Widget (Zendesk)

De Zendesk Widget is een service voor interactie met het Zendesk-ondersteunings- en feedbackplatform van Zendesk Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Locatiegebonden interacties

Geografische locatie (deze website).

Deze website kan locatiegegevens van gebruikers verzamelen, gebruiken en delen om locatiegebonden diensten te bieden.

De meeste browsers en apparaten bieden standaard tools om deze functie uit te schakelen. Als expliciete toestemming is gegeven, kunnen de locatiegegevens van de gebruiker door deze website worden gevolgd.

Verwerkte persoonsgegevens: geografische locatie.


Beheer van ondersteunings- en contactverzoeken

Met dit type dienst kan deze website ondersteunings- en contactverzoeken beheren die worden ontvangen via e-mail of op andere manieren, zoals via het contactformulier.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de informatie die de gebruiker in de berichten verstrekt en van het gebruikte communicatiemiddel (bijv. e-mailadres).

Zendesk (Zendesk)

Zendesk is een service voor het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken van Zendesk Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Registratie en authenticatie

Door zich te registreren of te authenticeren, laten gebruikers deze website toe om hen te identificeren en hun toegang te geven tot specifieke diensten.

Afhankelijk van wat hierna wordt beschreven, kunnen derden registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft deze website voor registratie- of identificatiedoeleinden toegang tot bepaalde gegevens, die door deze externe diensten zijn opgeslagen.

Directe registratie (deze website)

De gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de persoonsgegevens rechtstreeks aan deze website te verstrekken.

Verwerkte persoonsgegevens: factuuradres, land, verkooppuntgegevens, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, geslacht, familienaam, wachtwoord, telefoonnummer, leveringsadres, gebruikers-ID, verschillende soorten gegevens.

Remarketing en gedragstargeting

Dit type service stelt deze website en zijn partners in staat informatie te geven over advertenties, deze te optimaliseren en weer te geven op basis van het eerdere gebruik van deze website door de gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door het bijhouden van gebruiksgegevens en door het gebruik van cookies. De informatie wordt overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragsgerichte activiteit beheren.

Naast elke opt-out die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kan de gebruiker zich afmelden voor het gebruik van externe cookies door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Remarketing met Google Analytics (Google LLC)

Remarketing met Google Analytics is een service voor remarketing en gedragstargeting van Google LLC, die de trackingactiviteit van Google Analytics en zijn cookies koppelt aan het Google Ads-advertentienetwerk en de Doubleclick-cookie.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Criteo Dynamic Retargeting (Criteo SA)

Criteo Dynamic Retargeting is een service voor remarketing en gedragstargeting van Criteo SA., die de activiteiten op deze website koppelt aan het Criteo-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Frankrijk - privacybeleid - opt-out (afmelden).


Google Ad Manager Audience Extension (Google LLC)

Google Ad Manager Audience Extension is een service voor remarketing en gedragstargeting van Google LLC, die de bezoekers van deze website volgt en geselecteerde advertentiepartners in staat stelt om gerichte advertenties op het internet aan hen weer te geven.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Google Ads Remarketing (Google LLC)

Google Ads Remarketing is een service voor remarketing en gedragstargeting van Google LLC, die de activiteit op deze website koppelt aan het Google Ads-advertentienetwerk en de DoubleClick-cookie. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google voor het personaliseren van advertenties door naar de advertentie-instellingen van Google te gaan.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een service voor remarketing en gedragstargeting van Facebook, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Facebook-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, e-mailadres.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).


Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een service voor remarketing en gedragstargeting van Facebook, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Facebook-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden).


Twitter Remarketing (Twitter, Inc.)

Twitter Remarketing is een service voor remarketing en gedragstargeting van Twitter, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Twitter-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Twitter Tailored Audiences (Twitter, Inc.)

Twitter Tailored Audiences is een service voor remarketing en gedragstargeting van Twitter, Inc., die de activiteit op deze website koppelt aan het Twitter-advertentienetwerk.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, e-mailadres.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid - opt-out (afmelden). Privacy Shield-deelnemer.


Spambeveiliging

Dit type service analyseert het verkeer van deze website, dat persoonsgegevens van gebruikers kan bevatten, met als doel deze te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die als spam worden herkend.


Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA is een spambeveiligingsdienst van Google Inc.

Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Tagbeheer

Dit type service helpt de eigenaar om de tags of scripts op deze website op een gecentraliseerde manier te beheren.

Hierdoor stromen de gebruikersgegevens door deze diensten, wat kan leiden tot het behoud van deze gegevens.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is een tagbeheerdienst van Google LLC.

Verwerkte persoonsgegevens: gebruiksgegevens.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid. Privacy Shield-deelnemer.


Verkeersoptimalisatie en -distributie

Met dit type service kan de website zijn inhoud verspreiden via servers in verschillende landen en de prestaties ervan optimaliseren.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden uitgevoerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker.

Gezien de wijdverspreide distributie van dit systeem, is het moeilijk te bepalen naar welke locaties de inhoud die persoonlijke informatie van de gebruiker kan bevatten, wordt overgedragen.


Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare is een service voor verkeersoptimalisatie en -distributie van Cloudflare Inc.

Door de manier waarop Cloudflare is geïntegreerd, wordt al het verkeer via deze website gefilterd, d.w.z. de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deze website worden verzameld.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Sucuri CloudProxy (Sucuri, Inc.)

Sucuri CloudProxy is een service voor verkeersoptimalisatie en -distributie van Sucuri, Inc.

Door de manier waarop Sucuri CloudProxy is geïntegreerd, wordt al het verkeer via deze website gefilterd, d.w.z. de communicatie tussen deze website en de browser van de gebruiker, terwijl ook analytische gegevens van deze website worden verzameld.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Meer informatie over persoonsgegevens

Het beheer van contacten en verzending van berichten

Emarsys (Emarsys UK Ltd)

Emarsy is een service voor e-mailadressenbeheer en het verzenden van berichten van Emarsys UK Ltd.

Verwerkte persoonsgegevens: cookies, e-mailadres.

Verwerkingslocatie: Verenigd Koninkrijk - privacybeleid.


Verzamelde persoonsgegevens: cookies, geboortedatum, e-mailadres, voornaam, achternaam, geslacht en gebruiksgegevens.

Sendgrid (Sendgrid)

Sendgrid is een service voor e-mailadressenbeheer en het verzenden van berichten van Sendgrid Inc.

Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres.

Verwerkingslocatie: Verenigde Staten - privacybeleid.


Persoonlijk overleg met huidverzorgingsspecialisten per e-mail en online

ELEMIS.COM biedt haar klanten ook persoonlijk overleg met huidverzorgingsspecialisten per e-mail en online aan. Als u besluit om een specialist te raadplegen, wordt u gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken over uw huidkenmerken, allergieën, medische gegevens en leeftijdsgroep.


Olapic

Door het plaatsen van gebruikersinhoud die u hebt getagd met #ELEMISeveryday of andere ELEMIS-hashtags op socialemediaplatforms en door bevestigend te reageren op een verzoek van ELEMIS, of door het opladen van inhoud naar de Elemis-afbeeldingengalerij, gaat u akkoord met het volgende:


1. U verleent aan ELEMIS en haar gelieerde ondernemingen, groepsmaatschappijen en/of gerelateerde entiteiten (gezamenlijk 'ELEMIS') een wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, niet-exclusief, overdraagbaar recht om (i) uw video('s), foto('s), afbeeldingen en/of andere inhoud te gebruiken die in onze afbeeldingengalerij zijn geplaatst of die u op Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr of Vine hebt geplaatst en getagd met de hashtag #ELEMIS, #ELEMISeveryday of andere door ELEMIS gebruikte hashtags om van tijd tot tijd inhoud te verzamelen (gezamenlijk 'uw afbeeldingen'), samen met (ii) uw social media-interactie, gebruikersnaam, profielfoto, bijschrift en locatiegegevens die u mogelijk in uw inhoud hebt opgenomen (gezamenlijk 'uw gegevens') in alle media, inclusief, maar niet beperkt tot, op onze webpagina's en sociale mediapagina's, winkelsites, sites van derden, winkels voor onze marketing en/of reclame.


2. ELEMIS heeft het recht om uw gebruikersnaam, echte naam, afbeelding, gelijkenis of andere identificerende gegevens te gebruiken in verband met elk gebruik van uw afbeeldingen.


3. ELEMIS mag uw afbeeldingen gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, combineren met andere materialen, wijzigen en/of bewerken om wettelijke en/of regelgevende redenen op elke manier die zij passend acht (met behoud van het oorspronkelijke sentiment), zonder enige verplichting jegens u en zonder verplichting om ze aan u toe te schrijven als de oorspronkelijke auteur of bron.


U erkent dat ELEMIS uw afbeeldingen kan weigeren of verwijderen, om welke reden dan ook en zonder uitleg.


Door uw afbeeldingen aan ons beschikbaar te stellen onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn uiteengezet, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat:

(i) u de eigenaar bent van alle rechten op uw afbeeldingen en/of dat u de toestemming hebt van een of meer personen die in uw afbeeldingen worden getoond om de rechten hierop te verlenen;

(ii) u en alle andere personen die in uw afbeeldingen worden getoond, niet jonger dan 18 jaar zijn;

(iii) het gebruik door ELEMIS van uw afbeeldingen geen enkele wet overtreedt of de rechten van een derde schendt; en

(iv) ELEMIS het recht heeft om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat de gebruikersinhoud hun rechten schendt.


U garandeert dat uw afbeeldingen waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn en dat ze niet op een misleidende manier het effect overdrijven dat ELEMIS-producten kunnen bereiken (hetzij door middel van pre-productietechnieken (inclusief wimperextensions, haarextenties enz.) of post-productietechnieken (inclusief filters gebruiken, retoucheren, bewerken enz)).


U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw afbeeldingen kunnen worden gebruikt door derden buiten onze controle, bijvoorbeeld door 'virale' communicatie (mond-tot-mondreclame) op websites van derden met of zonder erkenning voor u en dat wanneer uw afbeeldingen door derden worden gebruikt of door 'virale' communicatie, dat ELEMIS niet aansprakelijk zal zijn voor enige claim of actie in dit verband.


U erkent en gaat ermee akkoord dat u geen enkele betaling van ELEMIS zult ontvangen voor het gebruik van uw afbeeldingen.


U stemt ermee in dat ELEMIS alle persoonlijke informatie die u verstrekt, verzamelt en dat ELEMIS deze gegevens gebruikt en openbaar maakt in verband met het gebruik van uw afbeeldingen, zoals hierboven beschreven. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar of toegankelijk zijn van buiten de EER en kan worden gedeeld met gelieerde ondernemingen of andere vertrouwde derde partijen die namens ELEMIS werken. Door uw afbeeldingen te plaatsen of op een andere manier persoonlijke informatie aan ELEMIS te verstrekken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en verwerken van uw gegevens in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, het ELEMIS-privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.


U zult ELEMIS, of een persoon die namens ELEMIS handelt, niet verantwoordelijk houden voor claims of eisen in verband met het gebruik van uw afbeeldingen in overeenstemming met dit beleid.

Als u wilt dat uw afbeeldingen worden verwijderd en u ze niet langer wilt delen of als u niet wilt dat ELEMIS contact met u opneemt over uw afbeeldingen, kunt u zich afmelden door hier uw gegevens in te voeren.

ELEMIS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder waarschuwing te wijzigen.


Klantenservice

Klantenservice

We maken gebruik van de diensten van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde derde partij, Parcelhub Limited, voor het afhandelen van onze klantenservice-activiteiten met betrekking tot de levering van uw bestelling. Uw persoonsgegevens worden dienovereenkomstig met hen gedeeld en gebruikt, en beschermd volgens hun privacybeleid dat u hier kunt bekijken.


Het online verkopen van goederen en diensten

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om de gebruiker diensten te verlenen of om goederen te verkopen, inclusief betaling en eventuele levering.

De persoonsgegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen de creditcard zijn of de bankrekening die voor de overboeking wordt gebruikt, of elk ander voorzien betaalmiddel. Het soort gegevens dat door deze website wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Persoonsgegevens verzameld via andere bronnen dan de gebruiker

De eigenaar van deze website kan rechtmatig persoonsgegevens van gebruikers hebben verzameld zonder hun medeweten door deze te hergebruiken of te verkrijgen van derden om de redenen die zijn vermeld in het onderdeel die de rechtsgrondslag van verwerking specificeert.

Wanneer de eigenaar op een dergelijke manier persoonsgegevens heeft verzameld, kunnen gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante onderdelen van dit document of door contact op te nemen met de eigenaar.

Unieke apparaatidentificatie

Deze website kan gebruikers volgen door een unieke identificator van hun apparaat op te slaan, voor analysedoeleinden of om de voorkeuren van gebruikers op te slaan.

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar zijn verwerkt.


Gebruikers hebben met name het recht om:

op elk gewenst moment hun toestemming in te trekken. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken wanneer ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details worden hierna in het specifieke onderdeel gegeven.

toegang tot hun gegevens te hebben. Gebruikers hebben het recht om te weten of de gegevens worden verwerkt door de eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde verwerkingsaspecten en om een kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.

te verifiëren en rectificatie te vragen. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.

de verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de eigenaar hun gegevens niet verwerken voor een ander doel dan het opslaan ervan.

hun persoonsgegevens te laten wissen of op een andere manier te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van hun gegevens te verkrijgen van de eigenaar.

hun gegevens te ontvangen en deze over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, zonder enige belemmering naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen.

een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, in de uitoefening van een officieel gezag toegekend aan de eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen die de eigenaar nastreeft, kunnen gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten weten dat, indien hun persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder opgave van redenen. Om te weten te komen of de eigenaar persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen gebruikers de relevante onderdelen van dit document raadplegen.


Hoe deze rechten uitoefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen door de eigenaar zo snel mogelijk en altijd binnen een maand worden behandeld.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies en andere identificatoren. Voor meer informatie kan de gebruiker het cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische actie

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen door de eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze website of de gerelateerde diensten.

De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de eigenaar op verzoek van de overheid verplicht kan worden om persoonsgegevens bekend te maken.

Aanvullende informatie over de persoonsgegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en -onderhoud

Voor bedrijfs- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze website registreren (systeemlogboeken), waarbij andere persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel worden gebruikt.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens kan op elk moment bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe 'Do Not Track'-verzoeken worden behandeld

Deze website ondersteunt geen 'Do Not Track'-verzoeken (verzoeken om niet gevolgd te worden).


Om te bepalen of een van de externe diensten die deze website gebruikt, de 'Do Not Track'-verzoeken honoreert, gelieve het privacybeleid van die dienst te raadplegen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers op deze pagina en eventueel op deze website op de hoogte te stellen en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - een kennisgeving naar gebruikers te sturen via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de eigenaar. Het is ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, met verwijzing naar de datum van de laatste wijziging onderaan.

Als de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerkingsactiviteiten die op basis van toestemming van de gebruiker worden uitgevoerd, zal de eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de gebruiker verzamelen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie - inclusief een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of externe diensten die op deze website worden gebruikt), kan bestaan uit: de IP-adressen of domeinnamen van de computers waarvan de gebruikers gebruikmaken om deze website te gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de bestandsgrootte van het ontvangen antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv. de tijd die wordt besteed op elke pagina in de applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de applicatie, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze website en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.


Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of eigenaar)

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website. De verwerkingsverantwoordelijke is de eigenaar van deze website, tenzij anders vermeld.

Deze website (of deze applicatie)

De manier waarop persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De service die door deze website wordt aangeboden, zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar), en op deze website/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen naar de Europese Unie in dit document, alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine sets gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) nr. 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.


Laatst bijgewerkt op: 10 december 2020